سیب تامبولی پنج چاشنی

سیب تامبولی پنج چاشنی

سیب زمینی مخصوص سیب تامبولی مخلوط با کره و پنیر مخصوص. 5 تاپینگ روی آن قرار دهید و یکی از 3 سیب تامبولی برتر را ایجاد و میل کنید.

مواد تشکیل دهنده

سیب زمینی مخصوص سیب تامبولی مخلوط با کره و پنیر مخصوص. 5 تاپینگ روی آن قرار دهید و یکی از 3 سیب تامبولی برتر را ایجاد کنید