پودینگ شیری

پودینگ شیری

پودینگ شیری سینه مرغ به روش های سنتی و با فرایندهای خاص تهیه می شود. شما باید این وعده را به منظور درک لذت غذا امتحان کنید.

مواد تشکیل دهنده