ناگت مرغ

ناگت مرغ

این مورد مورد علاقه کسانی است که شروع خوشمزه را جستجو می کنند. بیرونی ترد و داخلی نرم است.

مواد تشکیل دهنده

سینه مرغ ، پنه ، ادویه های مخصوص