سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده تازه . آن را به فهرست خود اضافه کرده و لذت ببرید

مواد تشکیل دهنده

سیب زمینی