تُست پنیر

تُست پنیر

پنیر قطعه قطعه شده خالص را تهیه کرده و درون نان تست قرار داده ایم.

مواد تشکیل دهنده

نان تست ، پنیر چدار واقعی